dnes je 4.10.2023

Input:

Dlhodobý nehmotný majetok

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1 Dlhodobý nehmotný majetok

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku, práva priemyselného vlastníctva, autorské práva vrátane programového vybavenia, projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, marketingové štúdie, lesné hospodárske plány, technické a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako 2 400,00 € a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok. Sú obstarané odplatne alebo vytvorené vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi. K dlhodobému nehmotnému majetku patria tiež aktivované náklady na vývoj, ak ich doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a obstarávacia cena vyššia ako 2 400,00 €.

Obchodná spoločnosť a obchodná spoločnosť si môže určiť vo vlastnej smernici pre vedenie účtovníctva, že dlhodobým nehmotným majetkom je tiež drobný dlhodobý nehmotný majetok.

Drobným dlhodobým nehmotným