dnes je 4.10.2023

Účtovný expert pre podnikateľov
Produkt manažér

Vážení čitatelia,

v online knihe Účtovný expert pre podnikateľov sú spracované odborné profesijné informácie, ktoré rozoberajú problematiku podvojného účtovníctva. V online knihe sú spracované informácie k jednotlivým účtovným triedam a k praktickým príkladom, ktoré súvisia s jednotlivými účtovnými triedami.

Keďže v nasledujúcom období z hľadiska účtovníctva bude potrebné koncentrovať sa na presné informácie aj v súvislosti so situáciou, ktorú v roku 2022 a v roku 2023 ovplyvnil egislatívny proces, online kniha bude pre vás sprievodcom, ktorý máte nonstop k dispozícii počas Vášho účtovania. 

POZOR! Online kniha obsahuje webináre otázok a odpovedí z problematiky účtovníctva v trvaní 1 hod. pre predplatiteľa.

V rámci predplatného online kniha garantuje bezplatný odpovedný servis na tému podvojného účtovníctva a minimálne 4 webináre otázok a odpovedí počas predplatného. 

V online knihe okrem odborne spracovaných článkov nájdete i samotné znenie zákona o účtovníctve a súvisiacich právnych predpisov, tlačivá a prehľadnú účtovnú osnovu.

Súčasťou predplatného online knihy je teda i bezplatný odpovedný servis od odborníkov z praxe. K online knihe je i 24-hodinový prístup do právnych predpisov z oblasti účtovníctva.

S pozdravom


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

 

Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 22. 6. 2023 na stiahnutie TU

(pre stiahnutie PDF je nutné prihlásenie)

 

Čo je nové v online knihe?

Príklady k účtovaniu obchodných spoločností:

Čo nájdete v online knihe?

Účtovníctvo obchodných spoločností a jeho úloha v súčasných podmienkach

 • Metóda účtovníctva
 • Účtovné zásady

Účtovníctvo ako podklad pre štrukturálnu a finančnú analýzu a hodnotenia obchodnej spoločnosti

 • Predmet účtovníctva
 • Obchodné spoločnosti spoločností

Dlhodobý majetok

 • Dlhodobý nehmotný majetok
 • Dlhodobý hmotný majetok
 • Dlhodobý finančný majetok
 • Obstarávanie dlhodobého majetku
 • Účtovanie o dlhodobom majetku
 • Účtovanie o dlhodobom hmotnom odpisovanom majetku
 • Účtovanie dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného
 • Opravné položky k dlhodobému majetku

Zásoby

 • Charakteristika zásob
 • Účtovanie zásob vlastnej výroby spôsobom A
 • Účtovanie výrobkov
 • Opravné položky k zásobám
 • Príklad: Výpočet čistej realizačnej hodnoty zásob
 • Krátkodobý finančný majetok
 • Charakteristika krátkodobého finančného majetku
 • Inventarizácia peňažných prostriedkov
 • Účtovanie peňažných prostriedkov
 • Finančný majetok účtovaný v účtovej skupine 25 - Krátkodobý finančný majetok
 • Oceňovanie krátkodobého finančného majetku
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 25 - Krátkodobý finančný majetok
 • Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Zúčtovacie vzťahy

 • Charakteristika zúčtovacích vzťahov
 • Oceňovanie pohľadávok a záväzkov
 • Účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • Účtovanie pohľadávok a záväzkov z obchodných vzťahov
 • Pohľadávky a záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
 • Pohľadávky a záväzky z titulu daní a dotácií
 • Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia
 • Finančné záväzky
 • Rezervy
 • Iné pohľadávky a iné záväzky
 • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • Opravné položky k pohľadávkam

Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

 • Účtovanie o imaní a dlhodobých záväzkoch družstiev
 • Účtovanie základného imania
 • Dlhodobé rezervy
 • Dlhodobé úvery
 • Dlhodobé záväzky
 • Účtovanie o odloženej dani

Náklady

 • Charakteristika nákladov
 • Účtovanie nákladov na hospodársku činnosť
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 51 - Služby
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 52 - Osobné náklady
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 53 - Dane a poplatky
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 54 - Iné náklady na hospodársku činnosť
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 55 - Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
 • Účtovanie finančných nákladov
 • Účtovanie dane z príjmov a prevodové účty

Výnosy

 • Charakteristika výnosov
 • Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 62 - Aktivácia
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 65 - Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti
 • Účtovanie finančných výnosov
 • Analýza účtovnej uzávierky a účtovnej závierky
 • Etapy účtovnej uzávierky a závierky
 • Podstata a cieľ účtovnej závierky obchodných spoločností
 • Finančná analýza obchodnej spoločnosti z pohľadu jej využitia v podnikateľskej praxi manažmentom a užívateľmi
 • Úloha finančnej analýzy v hodnotení obchodnej spoločnosti

 

Čo získate s online knihou?

 • 365 - dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti účtovníctva,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.
   

Autorský kolektív

Ing. Štefan Fabian, PhD.
Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

 
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v účtovníctve a daniach v roku 2024 v súvislosti s prijatím zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 30.10.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Editovateľné tlačivá
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
16.10.2023 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 2.10.2023
1 EUR1,05 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (+0,01)
1 EUR4,61 PLN (-0,01)
1 EUR24,46 CZK (+0,13)
Ďalšie meny
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV